ALGEMENE VOORWAARDEN IN-LITE DESIGN BV

1. Toepasselijkheid: Afwijking
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten uit hoofde waarvan In-lite Design B.V., hierna te noemen “in-lite” aan afnemer goederen verkoopt en levert en/of voor afnemer reparatiewerkzaamheden verricht en tevens op alle offertes en/of aanbiedingen die in-lite aan haar beoogde afnemer doet met het oog op de totstandkoming van de hiervoor genoemde overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die in de toekomst tussen in-lite en afnemer worden gesloten. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, aspirant-afnemer, koper, aspirant-koper, opdrachtgever, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van in-lite.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer verbinden in-lite niet, behoudens en voor zover deze door in-lite uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Wanneer in-lite de inhoud van deze voorwaarden wenst te wijzigen, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze wijziging aan afnemer schriftelijk (waaronder ook begrepen langs elektronische weg) is medegedeeld tenzij afnemer daartegen binnen 14 dagen na mededeling bezwaar maakt, in welk geval in-lite het recht heeft de overeenkomst te ontbinden dan wel de offerte en/of aanbieding in te trekken zonder hierbij schadeplichtig te zijn. Bij gebreke van een ontbinding of intrekking zal de overeenkomst of de offerte en/of aanbieding in stand blijven onder de dan geldende gewijzigde voorwaarden.

2. Aanbieding: Overeenkomst
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van in-lite zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van in-lite een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door afnemer wordt aanvaard, heeft in-lite het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de offertes en aanbiedingen van in-lite 30 dagen geldig.
2.2 Indien en voor zover een uitnodiging van in-lite tot het doen van een aanbod geldt als een aanbod geldt het bepaalde in artikel 2.1.
2.3 De overeenkomst tussen in-lite en afnemer komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen langs elektronische weg geplaatste) of mondelinge (waaronder ook begrepen telefonische) bestelling dan wel opdracht bij in-lite en de schriftelijke aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door in-lite. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling of verstrekking van de opdracht deze voorwaarden.
2.4 Indien tussen in-lite en afnemer geen overeenkomst tot stand komt, is in-lite niet aansprakelijk voor enige door afnemer geleden schade. 
2.5 Aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de informatie die door afnemer is verstrekt. Naar beste weten verstrekt afnemer alle voor de aanbieding en de eventueel te sluiten overeenkomst essentiële informatie. Afnemer draagt te allen tijde het risico voor het verstrekken van niet juiste of onvolledige informatie aan in-lite.
2.6 Maten, gewichten, afbeeldingen, technische gegevens en andere informatie in door of middels in-lite verstrekte offertes, catalogi, circulaires, reclamemateriaal of enige andere vorm van informatie zijn vrijblijvend en dienen slechts ter illustratie. Voor fouten in maten, gewichten, afbeeldingen, technische gegevens en andere informatie is in-lite niet aansprakelijk.

3. Prijzen
3.1 Verkoop, levering en reparatie van goederen geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door in-lite gehanteerde prijzen en tarieven. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en eventuele additionele kosten.
3.2 Indien in de aanbieding en/of offerte een “richtprijs” is opgenomen dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten en is zij voor
in-lite niet bindend.
3.3 Is een vaste prijs overeengekomen dan zal deze prijs slechts betrekking hebben op de goederen zoals deze in de overeenkomst zijn omschreven. Eventuele goederen die in
aanvulling of op wijziging van de overeenkomst (in opdracht van of te wijten aan afnemer) (dienen te) worden geleverd, worden door in-lite naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
3.4 in-lite is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs door schriftelijke kennisgeving (waaronder ook begrepen langs elektronische weg) aan afnemer na de totstandkoming van de overeenkomst aan te passen voor zover sprake is van wijziging van kostprijsbepalende factoren.
3.5 Voor fouten in de vermelding van de prijzen is in-lite niet aansprakelijk, en afnemer kan geenszins rechten ontlenen aan fouten in de vermelding van de prijzen.
3.6 Indien de totale prijs (exclusief BTW) en/of additionele kosten van de te leveren goederen de minimale ordergrootte die in-lite hanteert niet overstijgt is in-lite gerechtigd
om afnemer een bedrag van EUR 30,- exclusief BTW aan verzend- en administratiekosten in rekening te brengen, tenzij de daadwerkelijk door in-lite gemaakte verzendkosten meer bedragen dan het genoemde bedrag van EUR 30,- , in welk geval in-lite gerechtigd is om afnemer de daadwerkelijk gemaakte verzendkosten in rekening te brengen.
3.7 in-lite hanteert vaste besteleenheden. Bij afwijkende besteleenheden is in-lite gerechtigd om een bedrag van EUR 3,00 extra per type artikel in rekening te brengen.

4. Betalingen
4.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting dan wel verrekening op de door inlite aangegeven wijze en op een door in-lite aan te wijzen bankrekening. Indien afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag waarop afnemer in verzuim is, is afnemer aan in-lite een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het verschuldigde bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
4.2 Bij uitblijven van tijdige en/of volledige betaling is afnemer desgevraagd gehouden tot inbetalinggeving van goederen of rechten, waarbij de waardebepaling bindend door inlite
zal plaatsvinden. Afnemer geeft hiervoor door aanvaarding van deze voorwaarden bij voorbaat toestemming.
4.3 Afnemer heeft niet het recht van opschorting of verrekening en eveneens niet het recht enigerlei kortingen toe te passen. in-lite heeft het recht, hetgeen zij al dan niet voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van afnemer al dan niet opeisbaar te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij afnemer verschuldigd is. Tevens heeft in-lite bij het uitblijven van tijdige en/of volledige betaling het recht verdere uitvoering van onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten. Het bepaalde in dit lid geldt onverminderd de verplichting van afnemer om alsnog na te komen en, indien in-lite dit van afnemer eist, de door in-lite geleden schade aan in-lite te vergoeden.
4.4 Rechten worden aan afnemer alleen verleend onder de voorwaarde dat afnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens in-lite heeft voldaan.
4.5 Indien in-lite in verband met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen van het verschuldigde door afnemer overgaat tot buitengerechtelijke incasso (hieronder het doen incasseren mede verstaan) is afnemer gehouden tot volledige vergoeding van de daaraan verbonden kosten waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag vermeerderd met administratiekosten ten bedrage van EUR 75,-, te vermeerderen met eventuele omzetbelasting, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van in-lite.
4.6 Door afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zulks ongeacht andersluidende vermelding van afnemer.

5. Zekerheid
5.1 Desgevraagd door in-lite is afnemer verplicht ten behoeve van in-lite zakelijke en/of persoonlijke zekerheid te verschaffen voor al hetgeen afnemer aan in-lite (uit welke hoofde dan ook) schuldig is of zal zijn. Afnemer geeft hiervoor door aanvaarding van deze voorwaarden bij voorbaat toestemming.
5.2 Afnemer is verplicht bij niet, niet volledige of niet tijdige voldoening van diens (financiële) verplichtingen jegens in-lite, in-lite naar tevredenheid van in-lite met bescheiden gestaafd te informeren omtrent zijn financiële situatie dan wel andere door inlite gevraagde informatie te verstrekken. De hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van afnemer.
5.3 Alle leveringen van goederen door in-lite aan afnemer geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder bedoeld.
5.4 Alle aan afnemer geleverde goederen blijven eigendom van in-lite totdat afnemer voldaan heeft aan alle tegenprestaties. 
5.5 Onder de opschortende voorwaarde van het teniet gaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in vorig lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt in-lite zich tevens bij levering een pandrecht voor op alle aan afnemer te leveren goederen tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van afnemer aan in-lite. Afnemer geeft nu reeds bij voorbaat aan in-lite in pand al hetgeen in-lite onder zich heeft en/of zal hebben van afnemer ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van afnemer aan in-lite. Indien afnemers rechten voorwaardelijk zijn, dan vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Afnemer geeft in-lite hierbij een onherroepelijke volmacht om al datgene te doen om nadere schriftelijke vastlegging, registratie of vestiging van het pandrecht te bewerkstelligen.
5.6 Indien afnemer in verzuim is uit hoofde van de met in-lite gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden, is in-lite gerechtigd de goederen in haar eigendom of in haar zekerheid zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent reeds nu onherroepelijk voor alsdan toestemming om daartoe de bij afnemer in gebruik zijnde ruimte(s) te betreden. Afnemer staat ervoor in dat in-lite gerechtigd is om ruimtes van derden te betreden indien deze ruimtes ten behoeve van afnemer worden gebruikt. Alle kosten hieraan verbonden komen voor rekening van afnemer.

6. Aflevering van goederen
6.1 Alle door in-lite genoemde (aflever-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij in-lite bekend waren. Deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Aan overschrijding van deze termijnen kan afnemer geen enkel recht of aanspraak ontlenen noch heeft afnemer het recht op opschorting, korting en/of verrekening. De door in-lite aangegeven termijnen zijn niet fataal en een overschrijding daarvan doet in-lite niet in verzuim zijn, dit is niet anders in het geval afnemer in-lite in weerwil met dit artikel in gebreke stelt. in-lite is niet gebonden aan door haar genoemde (aflever )termijnen indien deze vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. De (aflever )termijnen worden in dergelijk geval geacht te zijn verlengd met de periode dat de in de vorige volzin genoemde omstandigheden voortduren. Indien overschrijding van enige (aflever )termijnen dreigt, zullen in-lite en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien in-lite de (aflever )termijnen met meer dan 90 dagen overschrijdt indien en voor zover afnemer aan in-lite schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 21 dagen heeft gegeven waarbinnen in-lite alsnog kan nakomen.
6.3 Leveringen binnen Nederland zullen plaatsvinden franco huis. Tenzij anders bepaald zal in-lite zorgdragen voor transportverzekering en verpakking, zulks met inachtneming van
artikel 3. De wijze van vervoer zal door in-lite worden vastgesteld.
6.4 De aan afnemer verkochte en te leveren goederen komen voor rekening en risico van afnemer indien in-lite de goederen feitelijk ter beschikking heeft gesteld aan afnemer of aan een door afnemer schriftelijk aan te geven derde, dan wel indien in-lite heeft verklaard dat de goederen door in-lite ten behoeve van afnemer worden gehouden door inlite
of door een door in-lite ingeschakelde derde. 

7. Beëindiging
7.1 Aan afnemer komt onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6.2, de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie slechts toe indien in-lite na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn van ten minste 21 dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolgde de overeenkomst. Aan afnemer komt bovengenoemd recht alsmede andere rechten uit deze voorwaarden of anderszins niet toe indien en voor zover afnemer jegens in-lite in enige mate haar verplichtingen jegens in-lite niet heeft voldaan.
7.2 in-lite kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer, dan wel diens onderneming:

  1. (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
  2. failliet wordt verklaard;
  3. een regeling aangaat met twee of meer crediteuren;
  4. wordt ontbonden, vereffend of anderszins wordt beëindigd;
  5. wordt getroffen door een beslag;
  6. ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van ten minste zeven dagen is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, op enige wijze geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen (welke ook uit een nalaten kan bestaan) jegens in-lite uit welke hoofde dan ook in-lite zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. In geval van beëindiging van de overeenkomst door in-lite worden alle vorderingen van in-lite jegens afnemer direct opeisbaar.

7.3 Indien afnemer zijn verplichtingen (welke ook uit een nalaten kunnen bestaan) jegens in-lite, uit welke hoofde dan ook niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en indien in-lite gerede grond heeft om aan nakoming van enige verplichting door afnemer te twijfelen kan in-lite terstond de uitvoering van de overeenkomst opschorten en aanvullende zekerheden eisen.
7.4 Indien afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen onderwerp van ongedaan making zijn tenzij in-lite ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die in-lite voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
7.5 Afnemer geeft in-lite reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht om al datgene te doen wat noodzakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen van afnemer jegens in-lite.
7.6 in-lite is te allen tijde gerechtigd tot opschorting en verrekening van verplichtingen jegens afnemer indien deze haar verplichtingen jegens in-lite niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in het geval in-lite gegronde redenen heeft om aan nakoming van enige verplichting jegens haar door afnemer te twijfelen.

8. Overmacht: geen tekortkoming
8.1 in-lite is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van niet aan in-lite en/of door haar ingeschakelde derden toerekenbare omstandigheden daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties (ook door vergelijkbare omstandigheden bij derden waardoor in-lite gehinderd wordt) en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan in-lite van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen.
8.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd heeft in-lite het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen zonder dat op haar de verplichting tot vergoeding van schade en kosten rust. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

9. Garanties: onderzoek en reclames
9.1 De door in-lite te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
9.2 Voor de te leveren goederen geldt een garantieperiode van vijf jaar na levering.
9.3 Niet onder de garantie vallen verwisselbare retrofit led-, gloei- en/of halogeenlampen, onderhoudsmiddelen, gereedschap en promotie- en presentatiemiddelen.
9.4 Geen aanspraak op garantie bestaat in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van de goederen niet van belang zijn of in geval van schade in het algemeen als gevolg van abnormale omgevingsfactoren, ondeugdelijke bedrijfsomstandigheden of contact met stoffen waartegen de goederen niet bestand zijn.
9.5 Een aanspraak op garantie bestaat evenmin indien de gebreken aan de goederen terug te voeren zijn op onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud of niet inachtneming van de gebruiks- of montage-instructies. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door in-lite gemachtigd zijn of indien de goederen worden voorzien van reserveonderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan originele, door in-lite op de markt gebrachte onderdelen en daardoor gebreken, defecten en/of schade ontstaan. Oorzakelijk verband tussen gebreken, defecten en, of schade en het gebruik van andere dan originele in-lite onderdelen wordt verondersteld, tenzij door afnemer onomstotelijk wordt aangetoond dat deze door een andere oorzaak zijn ontstaan.
9.6 De garantietermijn wordt door reparatie of vervangende levering niet verlengd.
9.7 Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk op het moment dat het geleverde goed hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk (waaronder ook langs elektronische weg) aan in-lite te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond doch in ieder geval uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk (waaronder ook langs elektronische weg) aan in-lite te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving  van het gebrek te bevatten zodat in-lite in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient in-lite in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.8 Indien afnemer tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde goederen.
9.9 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.10 Indien vaststaat dat een geleverd goed gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd dan zal in-lite de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan ter keuze van in-lite vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan afnemer voldoen. In geval van vervanging is afnemer gehouden om de vervangende zaak aan in-lite te retourneren en de eigendom daarover aan in-lite te verschaffen tenzij in-lite anders aangeeft.
9.11 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan afnemer in rekening worden
gebracht.
9.12 Indien blijkt dat goederen onterecht retour gekomen zijn, heeft in-lite het recht de administratie- en onderzoekskosten ad EUR 15,- / per product en daarnaast alle verzendkosten in rekening te brengen.
9.13 Tenzij anders overeengekomen, worden voorraden niet retour genomen. Mocht inlite besluiten voorraden retour te nemen, dan dienen de goederen verkoopbaar, compleet en onbeschadigd zijn. Verzendkosten, administratiekosten ad EUR 30,- en afschrijvingskosten van 1/3 per jaar zijn voor rekening van afnemer.

10. Aansprakelijkheid: vrijwaring
10.1 Hoewel met betrekking tot de door in-lite geleverde goederen en werkzaamheden de uiterste zorg is nagestreefd kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden behoudens toepassing van artikel 9 niet worden ingestaan. in-lite zal voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door afnemer van de goederen op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. in-lite aanvaardt dan ook slechts een verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. Buiten het bepaalde in dit artikel rust op in-lite geen enkele aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook.
10.2 De totale aansprakelijkheid van in-lite wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen en daadwerkelijkontvangen prijs (exclusief niet in de overeenkomst genoemde belastingen en kosten).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt om de prestatie van in-lite aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. de redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; 
  3. de redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

10.3 De totale aansprakelijkheid van in-lite voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van in-lite daadwerkelijk wordt uitgekeerd, tenzij afnemer een beroep toekomt op grond van artikel 185 t/m 193 boek 6 B.W.
10.4 Aansprakelijkheid van in-lite voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel is uitgesloten.
10.5 in-lite is voorts niet aansprakelijk voor door afnemer dan wel enige derde geleden schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door afnemer of enige derde van door in-lite geleverde of ter beschikking gestelde goederen of verrichte werkzaamheden.
10.6 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming van een met in-lite gesloten overeenkomst slechts inroepen nadat afnemer deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en in-lite ook na het verstrekken van de daarbij op verval van recht gestelde redelijke termijn van ten minste 21 dagen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient, op verval van recht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten teneinde in-lite in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan doch uiterlijk binnen 2 weken na het (redelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade schriftelijk bij in-lite meldt.
10.8 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
10.9 Afnemer vrijwaart in-lite hierbij reeds voor alle aanspraken van derden ter zake van door in-lite geleverde goederen of verrichte werkzaamheden tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van in-lite en afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

11. Overig
11.1 Indien enige bepaling van de overeenkomst mede omvattende deze voorwaarden nietig is, wordt vernietigd dan wel (in rechte) als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht. in-lite en afnemer treden in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde respectievelijk onredelijk bezwarende bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk onredelijk bezwarende bepaling in acht wordt genomen.
11.2 Het is in-lite toegestaan bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst(en) derden in te schakelen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de derden jegens afnemer bevoegd zich op deze voorwaarden te beroepen. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
11.3 Alle door in-lite gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens afnemer uit hoofde van de met afnemer gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden zowel in als buiten rechte, komen ten laste van afnemer.
11.4 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen in-lite en afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze voorwaarden zullen worden geacht behoorlijk te zijn gedaan indien deze zijn verzonden per brief of e-mail aan de partij voor wie deze zijn bestemd naar het adres waar deze blijkens de inschrijving in het handelsregister is gevestigd dan wel haar laatst bekende adres.
11.5 in-lite is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan derden waaronder dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht in-lite uit haar verplichtingen jegens afnemer zal zijn ontslagen en waarbij overnemende partij de bestaande rechten en/of verplichtingen met afnemer zullen respecteren. Afnemer geeft nu reeds voor alsdan toestemming aan deze overdracht en is verplicht op eerste verzoek van in-lite alle door in-lite voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte (feitelijke) medewerking te verlenen.
11.6 Het is afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van in-lite niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met in-lite gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen in-lite en afnemer) en/of deze voorwaarden en/of buiten contractuele rechten en verplichten aan derden over te dragen of rechten ten gunsten van derden met een beperkt recht (of anderszins) te bezwaren.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij in-lite partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft in-lite het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Back to top

INSIDER, DAS PROFIPROGRAMM FÜR IN-LITE BELEUCHTUNG

Jetzt mitglied werden