Privacy verklaring van in-lite design bv

in-lite Design B.V. (in-lite) is een jong Nederlands bedrijf dat toonaangevende LED buitenverlichting ontwerpt, produceert en verkoopt. Wij verkopen en leveren alleen aan bedrijven (B2B). Onze producten zijn te koop via een select netwerk van distributeurs, dealers en tuinprofessionals in verschillende landen in Europa en Noord Amerika. 

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van onze website optimaal beschermd wordt. Wij verlangen dan ook van onszelf en onze samenwerkingspartners maximale inspanningen bij het bewaken van persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is bestemd voor onze website bezoekers en de Klanten die zich via onze website hebben geregistreerd voor onze nieuwsbrief, brochure of garantie met betrekking tot een product dat door een van onze verkooppunten geleverd is. 

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen heeft. Wij raden u aan onze privacy verklaring goed te lezen voordat u onze website bezoekt (www.in-lite.nl ) of gebruik maakt van onze diensten. 

1.     Definities 

In dit artikel wordt de betekenis van gebruikte woorden en begrippen uitgelegd.

Geldende privacywetgeving: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving aangaande de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

in-lite:  
in-lite design bv 
Kantooradres: 
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem
Nederland 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:24322561

Klant: De consument, professional (hovenier etc.) of dealer die de Website gebruikt.
 
Persoonsgegevens: Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die door in-lite wordt verwerkt als omschreven in artikel 3 van deze Privacy Verklaring.

Privacy Verklaring: Deze Privacy Verklaring.

Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking: Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere manier ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. 

Website bezoeker: De persoon die onze website bezoekt.

Website:  www.in-lite.nl / www.in-lite.be

2.     Reikwijdte van deze privacy verklaring

2.1    Deze Privacy Verklaring is van toepassing op ieder gebruik van onze Website, waaronder registratie voor nieuwsbrieven, brochures, wensenlijsten en garanties voor door onze verkooppunten geleverde producten. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens via onze website. in-lite is de Verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking.

2.2    Deze Privacy Verklaring is ook van toepassing op de registratie voor een brochure of lichtadvies via sites van derden. in-lite is de Verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking.

2.3    De Website van in-lite bevatten links naar websites van derden, zoals hyperlinks, banners, buttons. in-lite is niet aansprakelijk voor naleving van de privacywetgeving door deze derden. 

3.     De persoonsgegevens die wij verwerken

3.1    in-lite verwerkt de navolgende Persoonsgegevens van Website bezoekers en Klanten.

3.2    Website bezoekers: 

a.    IP-adres

Klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief:

a.    IP –adres 
b.    naam en adres 
c.    geslacht 
d.    e-mail adres 

Klanten die zich hebben aangemeld voor onze brochure dan wel die een wensenlijst invullen en/of een contact aanvraag doen:

a.    IP- adres
b.    Naam en adres
c.    E-mail adres 

Klanten die een lichtadvies wensen te ontvangen:
a.    IP- adres
b.    Naam en adres
c.    Telefoonnummer
d.    E-mail adres
e.    Gegevens over de tuin 

Klanten die zich hebben aangemeld voor de garantie voor een product:

a.    IP-adres
b.    E-mail adres 
c.    Naam en adres 
d.    Telefoonnummer
e.    Gegevens over de aankoop van het product, zoals product, type, datum koop en datum levering 
f.    Gegevens over de betaling (aankoopbewijs en kassabon)

3.3    Deze Persoonsgegevens worden verzameld op het moment dat de Klant zich registreert op onze Website, onze brochure, lichtadvies of nieuwsbrief aanvraagt via onze Website of via een website van een derde, of op het moment dat de Klant zich registreert voor de garantie ten aanzien van een geleverd product dan wel om contact verzoekt. Alle Website formulieren zijn gekoppeld aan ons CRM systeem (Perfect View) en/of e-mail marketing systeem (Mailplus). 

3.4    I in-lite verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de Geldende privacywetgeving. 

3.5    in-lite verwerkt uw Persoonsgegevens alleen op de wijze als omschreven in deze Privacy Verklaring. 

4.     Doeleinden van en grondslagen voor verwerking

4.1    in-lite verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn omschreven: 

a.    Verlenen van garantie: indien de Klant zich op onze Website heeft geregistreerd ten behoeve van een garantie voor een door een van onze verkooppunten geleverd product, zullen wij de Persoonsgegevens verwerken om de overeengekomen garantie te kunnen waarborgen. Wij verwerken niet meer Persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke garantie en voor onze gerechtvaardigde belangen, dat wil zeggen onze bedrijfsvoering. Dit zijn de grondslagen genoemd in artikel 6.1. sub b en f AVG. 

b.    Communicatie en informatie: Wij gebruiken de Persoonsgegevens om met de Klant te kunnen communiceren (waaronder chatten) over de aangevraagde brochures, wensenlijsten of nieuwsbrieven, ingediende klachten en zaken aangaande de garantie met betrekking tot een product. Deze verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, te weten onze bedrijfsvoering (de grondslagen genoemd in artikel 6.1 sub b en f AVG).

c.    Marketing doeleinden: We gebruiken de Persoonsgegevens om de Klant de nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen van in-lite, met haar verbonden ondernemingen of zorgvuldig geselecteerde derden te kunnen sturen, wanneer de Klant zich hiervoor opgegeven heeft. We benaderen de Klant alleen via e-mail om hem te wijzen op speciale aanbiedingen, wanneer hij hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, tenzij het producten betreft die soortgelijk zijn aan de producten die hij bij een van de dealers besteld heeft. Er bestaat altijd de keuze om u af te melden voor nieuwsbrieven, berichten over speciale aanbiedingen etc. Deze Verwerking van de Persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6.1 sub a (toestemming) en sub f AVG (onze gerechtvaardigde belangen, te weten marketing activiteiten).

c.    Klantenservice: Indien de Klant gebruik maakt van onze klantenservice zullen we de Persoonsgegevens verwerken om onze service te kunnen aanbieden. Deze Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (grondslagen: artikel 6.1 sub b en f AVG).

d.    Sollicitatie: Indien u via onze website solliciteert voor een baan bij ons, zullen we uw Persoonsgegevens verwerken om uw sollicitatie te kunnen afhandelen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van onze organisatie, te weten het aantrekken van nieuwe medewerkers (artikel 6.1. sub f AVG).

4.2    Indien in-lite de intentie heeft uw Persoonsgegevens voor andere verenigbare doeleinden dan hierboven beschreven, zal zij u hierover tijdig informeren.

5.     Doorgifte van persoonsgegevens aan anderen/derden

5.1    in-Lite verstrekt Persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze Privacy Voorwaarden beschreven doeleinden. 

5.2    Uitsluitend voor de beschreven doeleinden kan in-lite de Persoonsgegevens doorgeven:

  • Wensenlijsten aan de ontvangers zoals door de Klant benoemd
  • Lichtplan advies aan externe adviseur zoals door Klant aangevraagd
  • Service providers (zie hiervoor artikel 6)
  • Google Analytics (zie hiervoor artikel 8)
  • Hotjar (zie hiervoor artikel 8)

6.     Beveiliging

6.1    In- lite neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verwerking. 

6.2    in-lite bewaart uw Persoonsgegevens op een beveiligde Secure Server in Europa.

7.      Bewaartermijnen

7.1    Tenzij een wettelijke bewaartermijn geldt, bewaart in-lite de Persoonsgegevens van Website bezoekers en Klanten niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

7.2    Er kan soms een langere bewaartermijn gelden vanwege een claim/gerechtelijke procedure of op grond van een wettelijk voorschrift. 

7.3    U kunt in-lite verzoeken uw Persoonsgegevens eerder te wissen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen indien het bewaren van de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden en er geen andere gronden zijn die bewaring noodzakelijk maken (zoals wettelijke bewaartermijnen, claims of gerechtelijke procedures).

8.     Cookies

8.1    in-lite maakt gebruik van cookies om het goed functioneren van onze website te waarborgen.  Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. in-lite gebruikt de volgende cookies:

a.    Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om er voor te zorgen dat de website goed functioneert, waaronder mede begrepen cookies die nodig zijn om een account aan te maken. Door middel van deze cookies worden bezoekers tevens naar de juiste website gestuurd op basis van het land van hun IP-adres;

b.    Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken, zodat in-lite de website kan verbeteren om nog meer tegemoet te komen aan de interesses en voorkeuren van bezoekers. Deze Persoonsgegevens worden geanonimiseerd. in-lite gebruikt Google Analytics en heeft deze privacy vriendelijk ingesteld.

c.    Tracking cookies: deze cookies worden gebruikt om uw online gedrag te volgen voor direct marketing doeleinden. 

d. Hotjar cookies: in-lite maakt gebruik van Hotjar cookkies. Hiermee worden bezoekers anoniem gevolgd op de website met als doel de werking van de website en gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Persoonsgegevens zijn niet zichtbaar en worden niet opgeslagen. Cookies van Hotjar verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen.

8.2    Voor het gebruik van tracking cookies vragen wij uw voorafgaande toestemming door middel van een pop-up op onze Website. U kunt ten alle tijd uw toestemming intrekken.

8.3    U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er op dat sommige functies en diensten van onze website(s) mogelijk niet naar behoren functioneren wanneer u de cookies heeft geweigerd. 

9.     Social media

9.1    in-lite gebruikt plugins voor verbinding met diverse social media platforms. Door in te loggen op deze accounts kunnen Website bezoekers “likes” toevoegen en delen met anderen. in-lite heeft geen toegang tot de betreffende accounts en/of de Persoonsgegevens gerelateerd aan deze accounts.  

10.     Waarom persoonsgegevens moeten worden verstrekt

10.1    In het algemeen bent u niet verplicht ons Persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u bepaalde Persoonsgegevens niet verstrekt, zijn wij echter niet in staat u toegang tot onze Website en/of onze diensten/producten te geven. De Persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn staan opgenomen in artikel 3. 

11.     Uw rechten

11.1    De betrokkene kan in-lite altijd verzoeken om zijn Persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of te beperken. Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. 

11.2    De betrokkene kan in-lite verzoeken de Persoonsgegevens die hij heeft verstrekt in digitaal formaat toe te sturen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, zodat u deze gegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener. Dit geldt alleen indien de verwerking geautomatiseerd is en berust op toestemming of uitvoering van een overeenkomst. 

11.3    De betrokkene kan heeft het recht te allen tijde een bezwaar in te dienen ten aanzien van de verwerking van uw Persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen vanwege specifieke met uw situatie verband houdende redenen. Wanneer uw bezwaar betrekking heeft op verwerking voor marketing doeleinden zullen we het verzoek altijd honoreren. Wat betreft verwerking voor andere doeleinden zullen we eveneens aan uw bezwaar tegemoet komen, tenzij de verwerking noodzakelijk is vanwege een gerechtelijke procedure of er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. 

11.4    Indien de betrokkene gebruik wilt maken van de rechten als hierboven omschreven kan hij zich wenden tot de klantenservice van in-lite:

Adres:
in-lite Design B.V.
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem

E-mail adres: info@in-lite.nl

Telefoonnummer: +31 (0)184 688 760 

11.5    in-lite zal zo spoedig en in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek informeren met betrekking tot het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien het verzoek van complexe aard is kan in-lite binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek laten weten dat de termijn voor de reactie met 2 maanden wordt verlengd. 

11.6    in-lite kan het verzoek weigeren of een redelijke vergoeding in rekening brengen wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is vanwege veel herhaling.

12.     Autoriteit persoonsgegevens

12.1    U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard stellen wij het op prijs als u uw klacht eerst met ons deelt.
 
12.2 Contactgegevens Autoriteit: 
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
+31 (0)88 - 1805 250.

13.      Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

13.1    We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

14.     Overige bepalingen

14.1    in-lite behoudt zich te allen tijde het recht voor uw gegevens zonder nadere aankondiging te verwijderen. in-lite is in verband met een dergelijke verwijdering geen vergoeding verschuldigd. 

14.2    in-lite behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring regelmatig te herzien. Het is uw verantwoordelijkheid deze Privacy Verklaring regelmatig te lezen. Deze Privacy Verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Back to top