Naar algemene voorwaarden bedrijf

Particulier

Geen 100% in-lite, geen 100% service

 • i) We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten en willen graag dat je onbezorgd kunt genieten van je verlichting. Daarom geven we 5 jaar garantie op onze armaturen en transformators en andere accessoires, dit is aanzienlijk langer dan wettelijk is verplicht.
 • ii) Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, dan kun je via de hovenier of dealer waar je het product hebt gekocht, aanspraak maken op de garantie en service van in-lite. Hiervoor is het belangrijk dat je aan de hand van de aankoopbon of factuur kunt laten zien dat je systeem is samengesteld uitsluitend uit producten afkomstig van in-lite. Bewaar deze dus goed!;
 • iii) Nog beter is het om je aankoop op de website van in-lite te registreren. Hiervoor hoef je alleen je gegevens in te vullen en je aankoopbon of factuur te uploaden. Je ontvangt dan van ons een officieel (digitaal) garantiebewijs. Je gegevens zijn dan bij ons bekend, waardoor we je nog sneller kunnen helpen wanneer dat nodig is.

Beperkingen

Let op! in-lite geeft alleen 5 jaar garantie op armaturen en transformatoren wanneer die gebruikt worden in combinatie met in-lite kabel. Wanneer in het systeem componenten worden gebruikt die niet van in-lite afkomstig zijn, vervalt het recht op de garantie van vijf jaar. Let bij de aankoop via de hovenier of dealer dan ook goed op de volgende aspecten:

 • a) Controleer bij aanschaf en levering of alle componenten die in combinatie met elkaar worden gebruikt (zoals bijvoorbeeld kabels) van in-lite afkomstig zijn (dit kan je makkelijk nagaan omdat op alle producten afkomstig van in-lite het in-lite merk staat).
 • b) Controleer of op je aankoopbon of factuur staat weergeven dat alle componenten die in combinatie moeten worden gebruikt van het merk in-lite zijn.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gecommuniceerde branduren van led lichtbronnen. Uitgesloten van de in-lite garantieregeling zijn verder verwisselbare retrofit lichtbronnen, hier wordt de fabrieksgarantie van de betreffende leverancier gehanteerd. In geval van een vervangend product kan alleen gedurende de rest van de reeds lopende termijn nog aanspraak worden gemaakt op de garantie.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

in-lite design B.V. (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem
The Netherlands
Telefoonnummer: +31 18 46 88 760 Maandag tot en met vrijdag 8:30 tot 17:00
E-mailadres: customerservice@in-lite.nl
KvK-nummer: 24322561
Btw-identificatienummer: NL809778993B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam consument]
  [ geografisch adres consument]
  [ faxnummer consument, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres consument]
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

[Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Bedrijf

Artikel 1. Toepasselijkheid: Afwijking

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten uit hoofde waarvan In-lite Design B.V., hierna te noemen “in-lite” aan afnemer goederen verkoopt en levert en/of voor afnemer reparatiewerkzaamheden verricht en tevens op alle offertes en/of aanbiedingen die in-lite aan haar beoogde afnemer doet met het oog op de totstandkoming van de hiervoor genoemde overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die in de toekomst tussen in-lite en afnemer worden gesloten. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, aspirant-afnemer, koper, aspirant-koper, opdrachtgever, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van in-lite.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer verbinden in-lite niet, behoudens en voor zover deze door in-lite uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer in-lite de inhoud van deze voorwaarden wenst te wijzigen, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze wijziging aan afnemer schriftelijk (waaronder ook begrepen langs elektronische weg) is medegedeeld tenzij afnemer daartegen binnen 14 dagen na mededeling bezwaar maakt, in welk geval in-lite het recht heeft de overeenkomst te ontbinden dan wel de offerte en/of aanbieding in te trekken zonder hierbij schadeplichtig te zijn. Bij gebreke van een ontbinding of intrekking zal de overeenkomst of de offerte en/of aanbieding in stand blijven onder de dan geldende gewijzigde voorwaarden.

Artikel 2. Aanbieding: Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van in-lite zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van in-lite een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door afnemer wordt aanvaard, heeft in-lite het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de offertes en aanbiedingen van in-lite 30 dagen geldig.
 2. Indien en voor zover een uitnodiging van in-lite tot het doen van een aanbod geldt als een aanbod geldt het bepaalde in artikel 2.1.
 3. De overeenkomst tussen in-lite en afnemer komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen langs elektronische weg geplaatste) of mondelinge (waaronder ook begrepen telefonische) bestelling dan wel opdracht bij in-lite en de schriftelijke aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door in-lite. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling of verstrekking van de opdracht deze voorwaarden.
 4. Indien tussen in-lite en afnemer geen overeenkomst tot stand komt, is in-lite niet aansprakelijk voor enige door afnemer geleden schade.
 5. Aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de informatie die door afnemer is verstrekt. Naar beste weten verstrekt afnemer alle voor de aanbieding en de eventueel te sluiten overeenkomst essentiële informatie. Afnemer draagt te allen tijde het risico voor het verstrekken van niet juiste of onvolledige informatie aan in-lite.
 6. Maten, gewichten, afbeeldingen, technische gegevens en andere informatie in door of middels in-lite verstrekte offertes, catalogi, circulaires, reclamemateriaal of enige andere vorm van informatie zijn vrijblijvend en dienen slechts ter illustratie. Voor fouten in maten, gewichten, afbeeldingen, technische gegevens en andere informatie is in-lite niet aansprakelijk.

Artikel 3. Prijzen

 1. Verkoop, levering en reparatie van goederen geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door in-lite gehanteerde prijzen en tarieven. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en eventuele additionele kosten.
 2. Indien in de aanbieding en/of offerte een “richtprijs” is opgenomen dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten en is zij voor
  in-lite niet bindend.
 3. Is een vaste prijs overeengekomen dan zal deze prijs slechts betrekking hebben op de goederen zoals deze in de overeenkomst zijn omschreven. Eventuele goederen die in
  aanvulling of op wijziging van de overeenkomst (in opdracht van of te wijten aan afnemer) (dienen te) worden geleverd, worden door in-lite naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 4. in-lite is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs door schriftelijke kennisgeving (waaronder ook begrepen langs elektronische weg) aan afnemer na de totstandkoming van de overeenkomst aan te passen voor zover sprake is van wijziging van kostprijsbepalende factoren.
 5. Voor fouten in de vermelding van de prijzen is in-lite niet aansprakelijk, en afnemer kan geenszins rechten ontlenen aan fouten in de vermelding van de prijzen.
 6. Indien de totale prijs (exclusief BTW) en/of additionele kosten van de te leveren goederen de minimale ordergrootte die in-lite hanteert niet overstijgt is in-lite gerechtigd
  om afnemer een bedrag van EUR 30,- exclusief BTW aan verzend- en administratiekosten in rekening te brengen, tenzij de daadwerkelijk door in-lite gemaakte verzendkosten meer bedragen dan het genoemde bedrag van EUR 30,- , in welk geval in-lite gerechtigd is om afnemer de daadwerkelijk gemaakte verzendkosten in rekening te brengen.
 7. in-lite hanteert vaste besteleenheden. Bij afwijkende besteleenheden is in-lite gerechtigd om een bedrag van EUR 3,00 extra per type artikel in rekening te brengen.

Artikel 4. Betalingen

 1. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting dan wel verrekening op de door inlite aangegeven wijze en op een door in-lite aan te wijzen bankrekening. Indien afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag waarop afnemer in verzuim is, is afnemer aan in-lite een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het verschuldigde bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 2. Bij uitblijven van tijdige en/of volledige betaling is afnemer desgevraagd gehouden tot inbetalinggeving van goederen of rechten, waarbij de waardebepaling bindend door inlite
  zal plaatsvinden. Afnemer geeft hiervoor door aanvaarding van deze voorwaarden bij voorbaat toestemming.
 3. Afnemer heeft niet het recht van opschorting of verrekening en eveneens niet het recht enigerlei kortingen toe te passen. in-lite heeft het recht, hetgeen zij al dan niet voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van afnemer al dan niet opeisbaar te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij afnemer verschuldigd is. Tevens heeft in-lite bij het uitblijven van tijdige en/of volledige betaling het recht verdere uitvoering van onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten. Het bepaalde in dit lid geldt onverminderd de verplichting van afnemer om alsnog na te komen en, indien in-lite dit van afnemer eist, de door in-lite geleden schade aan in-lite te vergoeden.
 4. Rechten worden aan afnemer alleen verleend onder de voorwaarde dat afnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens in-lite heeft voldaan.
 5. Indien in-lite in verband met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen van het verschuldigde door afnemer overgaat tot buitengerechtelijke incasso (hieronder het doen incasseren mede verstaan) is afnemer gehouden tot volledige vergoeding van de daaraan verbonden kosten waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag vermeerderd met administratiekosten ten bedrage van EUR 75,-, te vermeerderen met eventuele omzetbelasting, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van in-lite.
 6. Door afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zulks ongeacht andersluidende vermelding van afnemer.

Artikel 5. Zekerheid

 1. Desgevraagd door in-lite is afnemer verplicht ten behoeve van in-lite zakelijke en/of persoonlijke zekerheid te verschaffen voor al hetgeen afnemer aan in-lite (uit welke hoofde dan ook) schuldig is of zal zijn. Afnemer geeft hiervoor door aanvaarding van deze voorwaarden bij voorbaat toestemming.
 2. Afnemer is verplicht bij niet, niet volledige of niet tijdige voldoening van diens (financiële) verplichtingen jegens in-lite, in-lite naar tevredenheid van in-lite met bescheiden gestaafd te informeren omtrent zijn financiële situatie dan wel andere door inlite gevraagde informatie te verstrekken. De hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van afnemer.
 3. Alle leveringen van goederen door in-lite aan afnemer geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder bedoeld.
 4. Alle aan afnemer geleverde goederen blijven eigendom van in-lite totdat afnemer voldaan heeft aan alle tegenprestaties.
 5. Onder de opschortende voorwaarde van het teniet gaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in vorig lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt in-lite zich tevens bij levering een pandrecht voor op alle aan afnemer te leveren goederen tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van afnemer aan in-lite. Afnemer geeft nu reeds bij voorbaat aan in-lite in pand al hetgeen in-lite onder zich heeft en/of zal hebben van afnemer ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van afnemer aan in-lite. Indien afnemers rechten voorwaardelijk zijn, dan vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Afnemer geeft in-lite hierbij een onherroepelijke volmacht om al datgene te doen om nadere schriftelijke vastlegging, registratie of vestiging van het pandrecht te bewerkstelligen.
 6. Indien afnemer in verzuim is uit hoofde van de met in-lite gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden, is in-lite gerechtigd de goederen in haar eigendom of in haar zekerheid zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent reeds nu onherroepelijk voor alsdan toestemming om daartoe de bij afnemer in gebruik zijnde ruimte(s) te betreden. Afnemer staat ervoor in dat in-lite gerechtigd is om ruimtes van derden te betreden indien deze ruimtes ten behoeve van afnemer worden gebruikt. Alle kosten hieraan verbonden komen voor rekening van afnemer.

Artikel 6. Aflevering van goederen

 1. Alle door in-lite genoemde (aflever-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij in-lite bekend waren. Deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Aan overschrijding van deze termijnen kan afnemer geen enkel recht of aanspraak ontlenen noch heeft afnemer het recht op opschorting, korting en/of verrekening. De door in-lite aangegeven termijnen zijn niet fataal en een overschrijding daarvan doet in-lite niet in verzuim zijn, dit is niet anders in het geval afnemer in-lite in weerwil met dit artikel in gebreke stelt. in-lite is niet gebonden aan door haar genoemde (aflever )termijnen indien deze vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. De (aflever )termijnen worden in dergelijk geval geacht te zijn verlengd met de periode dat de in de vorige volzin genoemde omstandigheden voortduren. Indien overschrijding van enige (aflever )termijnen dreigt, zullen in-lite en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien in-lite de (aflever )termijnen met meer dan 90 dagen overschrijdt indien en voor zover afnemer aan in-lite schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 21 dagen heeft gegeven waarbinnen in-lite alsnog kan nakomen.
 3. Leveringen binnen Nederland zullen plaatsvinden franco huis. Tenzij anders bepaald zal in-lite zorgdragen voor transportverzekering en verpakking, zulks met inachtneming van
  artikel 3. De wijze van vervoer zal door in-lite worden vastgesteld.
 4. De aan afnemer verkochte en te leveren goederen komen voor rekening en risico van afnemer indien in-lite de goederen feitelijk ter beschikking heeft gesteld aan afnemer of aan een door afnemer schriftelijk aan te geven derde, dan wel indien in-lite heeft verklaard dat de goederen door in-lite ten behoeve van afnemer worden gehouden door inlite
  of door een door in-lite ingeschakelde derde.

Artikel 7. Beëindiging

 1. Aan afnemer komt onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6.2, de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie slechts toe indien in-lite na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn van ten minste 21 dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolgde de overeenkomst. Aan afnemer komt bovengenoemd recht alsmede andere rechten uit deze voorwaarden of anderszins niet toe indien en voor zover afnemer jegens in-lite in enige mate haar verplichtingen jegens in-lite niet heeft voldaan.
 2. in-lite kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer, dan wel diens onderneming:
  • (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
  • failliet wordt verklaard;
  • een regeling aangaat met twee of meer crediteuren;
  • wordt ontbonden, vereffend of anderszins wordt beëindigd;
  • wordt getroffen door een beslag;
  • ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van ten minste zeven dagen is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, op enige wijze geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen (welke ook uit een nalaten kan bestaan) jegens in-lite uit welke hoofde dan ook in-lite zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. In geval van beëindiging van de overeenkomst door in-lite worden alle vorderingen van in-lite jegens afnemer direct opeisbaar.
 3. Indien afnemer zijn verplichtingen (welke ook uit een nalaten kunnen bestaan) jegens in-lite, uit welke hoofde dan ook niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en indien in-lite gerede grond heeft om aan nakoming van enige verplichting door afnemer te twijfelen kan in-lite terstond de uitvoering van de overeenkomst opschorten en aanvullende zekerheden eisen.
 4. Indien afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen onderwerp van ongedaan making zijn tenzij in-lite ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die in-lite voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Afnemer geeft in-lite reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht om al datgene te doen wat noodzakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen van afnemer jegens in-lite.
 6. in-lite is te allen tijde gerechtigd tot opschorting en verrekening van verplichtingen jegens afnemer indien deze haar verplichtingen jegens in-lite niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in het geval in-lite gegronde redenen heeft om aan nakoming van enige verplichting jegens haar door afnemer te twijfelen.

Artikel 8. Overmacht: geen tekortkoming

 1. in-lite is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van niet aan in-lite en/of door haar ingeschakelde derden toerekenbare omstandigheden daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties (ook door vergelijkbare omstandigheden bij derden waardoor in-lite gehinderd wordt) en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan in-lite van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen.
 2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd heeft in-lite het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen zonder dat op haar de verplichting tot vergoeding van schade en kosten rust. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9. Garanties: onderzoek en reclames

 1. De door in-lite te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Voor de te leveren goederen geldt een garantieperiode van vijf jaar na levering.
 3. Niet onder de garantie vallen verwisselbare retrofit led-, gloei- en/of halogeenlampen, onderhoudsmiddelen, gereedschap en promotie- en presentatiemiddelen.
 4. Geen aanspraak op garantie bestaat in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van de goederen niet van belang zijn of in geval van schade in het algemeen als gevolg van abnormale omgevingsfactoren, ondeugdelijke bedrijfsomstandigheden of contact met stoffen waartegen de goederen niet bestand zijn.
 5. Een aanspraak op garantie bestaat evenmin indien de gebreken aan de goederen terug te voeren zijn op onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud of niet inachtneming van de gebruiks- of montage-instructies. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door in-lite gemachtigd zijn of indien de goederen worden voorzien van reserveonderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan originele, door in-lite op de markt gebrachte onderdelen en daardoor gebreken, defecten en/of schade ontstaan. Oorzakelijk verband tussen gebreken, defecten en, of schade en het gebruik van andere dan originele in-lite onderdelen wordt verondersteld, tenzij door afnemer onomstotelijk wordt aangetoond dat deze door een andere oorzaak zijn ontstaan.
 6. De garantietermijn wordt door reparatie of vervangende levering niet verlengd.
 7. Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk op het moment dat het geleverde goed hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk (waaronder ook langs elektronische weg) aan in-lite te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond doch in ieder geval uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk (waaronder ook langs elektronische weg) aan in-lite te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat in-lite in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient in-lite in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 8. Indien afnemer tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde goederen.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 10. Indien vaststaat dat een geleverd goed gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd dan zal in-lite de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan ter keuze van in-lite vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan afnemer voldoen. In geval van vervanging is afnemer gehouden om de vervangende zaak aan in-lite te retourneren en de eigendom daarover aan in-lite te verschaffen tenzij in-lite anders aangeeft.
 11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan afnemer in rekening worden
  gebracht.
 12. Indien blijkt dat goederen onterecht retour gekomen zijn, heeft in-lite het recht de administratie- en onderzoekskosten ad EUR 15,- / per product en daarnaast alle verzendkosten in rekening te brengen.
 13. Tenzij anders overeengekomen, worden voorraden niet retour genomen. Mocht inlite besluiten voorraden retour te nemen, dan dienen de goederen verkoopbaar, compleet en onbeschadigd zijn. Verzendkosten, administratiekosten ad EUR 30,- en afschrijvingskosten van 1/3 per jaar zijn voor rekening van afnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid: vrijwaring

 1. Hoewel met betrekking tot de door in-lite geleverde goederen en werkzaamheden de uiterste zorg is nagestreefd kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden behoudens toepassing van artikel 9 niet worden ingestaan. in-lite zal voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door afnemer van de goederen op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. in-lite aanvaardt dan ook slechts een verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. Buiten het bepaalde in dit artikel rust op in-lite geen enkele aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook.
 2. De totale aansprakelijkheid van in-lite wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen en daadwerkelijkontvangen prijs (exclusief niet in de overeenkomst genoemde belastingen en kosten).
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt om de prestatie van in-lite aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
  • de redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
  • de redelijke kosten die afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
 3. De totale aansprakelijkheid van in-lite voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van in-lite daadwerkelijk wordt uitgekeerd, tenzij afnemer een beroep toekomt op grond van artikel 185 t/m 193 boek 6 B.W.
 4. Aansprakelijkheid van in-lite voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel is uitgesloten.
 5. in-lite is voorts niet aansprakelijk voor door afnemer dan wel enige derde geleden schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door afnemer of enige derde van door in-lite geleverde of ter beschikking gestelde goederen of verrichte werkzaamheden.
 6. Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming van een met in-lite gesloten overeenkomst slechts inroepen nadat afnemer deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en in-lite ook na het verstrekken van de daarbij op verval van recht gestelde redelijke termijn van ten minste 21 dagen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient, op verval van recht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten teneinde in-lite in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan doch uiterlijk binnen 2 weken na het (redelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade schriftelijk bij in-lite meldt.
 8. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
 9. Afnemer vrijwaart in-lite hierbij reeds voor alle aanspraken van derden ter zake van door in-lite geleverde goederen of verrichte werkzaamheden tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van in-lite en afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 11. Overig

 1. Indien enige bepaling van de overeenkomst mede omvattende deze voorwaarden nietig is, wordt vernietigd dan wel (in rechte) als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht. in-lite en afnemer treden in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde respectievelijk onredelijk bezwarende bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk onredelijk bezwarende bepaling in acht wordt genomen.
 2. Het is in-lite toegestaan bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst(en) derden in te schakelen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de derden jegens afnemer bevoegd zich op deze voorwaarden te beroepen. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle door in-lite gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens afnemer uit hoofde van de met afnemer gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden zowel in als buiten rechte, komen ten laste van afnemer.
 4. Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen in-lite en afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze voorwaarden zullen worden geacht behoorlijk te zijn gedaan indien deze zijn verzonden per brief of e-mail aan de partij voor wie deze zijn bestemd naar het adres waar deze blijkens de inschrijving in het handelsregister is gevestigd dan wel haar laatst bekende adres.
 5. in-lite is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan derden waaronder dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht in-lite uit haar verplichtingen jegens afnemer zal zijn ontslagen en waarbij overnemende partij de bestaande rechten en/of verplichtingen met afnemer zullen respecteren. Afnemer geeft nu reeds voor alsdan toestemming aan deze overdracht en is verplicht op eerste verzoek van in-lite alle door in-lite voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte (feitelijke) medewerking te verlenen.
 6. Het is afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van in-lite niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met in-lite gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen in-lite en afnemer) en/of deze voorwaarden en/of buiten contractuele rechten en verplichten aan derden over te dragen of rechten ten gunsten van derden met een beperkt recht (of anderszins) te bezwaren.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij in-lite partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft in-lite het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Back to top